امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211

 • سیل مکانیکی تک
 • نامتعادل
 • مستقل از جهت چرخش
 • انتقال گشتاور مثبت به دلیل درایو سرنیزه بین سر مهر و یقه درایو
 • شیار O-Ring برای تهویه از ایجاد مواد جامد جلوگیری کرده و انعطاف پذیری را تقویت می کند

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211

 • فشار: p = 12 bar (174 PSI)
 • دما: t = -20 درجه سانتیگراد و ۱۶۰ درجه سانتیگراد (-۴ درجه فارنهایت … +۳۲۰ درجه فارنهایت)
 • سرعت لغزش: ۲۰ متر بر ثانیه (۶۶ فوت بر ثانیه)
 • ویسکوزیته: تا ۳۰۰ Pa·s
 • میزان مواد جامد: تا ۷ درصد

جنس مواد مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211

 • سطح سیل: Silicon carbide (Q1)
 • نشیمنگاه : Silicon carbide (Q1)
 • سیل ثانویه: EPDM (E), FKM (V)
 • قطعات فلزی: CrNiMo steel (G)

کاربردهای مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211

 • صنعت خمیر و کاغذ
 • فن آوری آب و فاضلاب
 • مایعات با ویسکوزیته بالا
 • تعلیق پالپ
 • پمپ های فرآیند
 • پمپ حفاری

جدول فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل HA211

d d1 d2 d3 d4 d5 l l1 l2 l3 l4 b
۲۰ ۳۴ ۳۶ ۲۹ ۳۵ ۳ ۵۱ ۴۱ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۲۴ ۳۸ ۴۰ ۳۳ ۳۹ ۳ ۵۳ ۴۳ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۲۵ ۳۹ ۴۱ ۳۴ ۴۰ ۳ ۵۳ ۴۳ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۲۸ ۴۲ ۴۴ ۳۷ ۴۳ ۳ ۵۵ ۴۵ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۳۰ ۴۴ ۴۶ ۳۹ ۴۵ ۳ ۵۵ ۴۵ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۳۲ ۴۶ ۴۸ ۴۲ ۴۸ ۳ ۵۵ ۴۵ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۳۳ ۴۷ ۴۹ ۴۲ ۴۸ ۳ ۵۵ ۴۵ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۳۵ ۴۹ ۵۱ ۴۴ ۵۰ ۳ ۵۹ ۴۹ ۱۰٫۰ ۵,۵ ۲٫۰ ۳٫۵
۳۸ ۵۴ ۵۸ ۴۹ ۵۶ ۴ ۶۴ ۵۳ ۱۱٫۰ ۶ ۲٫۰ ۴٫۰
۴۰ ۵۶ ۶۰ ۵۱ ۵۸ ۴ ۶۶ ۵۵ ۱۱٫۰ ۶ ۲٫۰ ۴٫۰
۴۳ ۵۹ ۶۳ ۵۴ ۶۱ ۴ ۶۶ ۵۵ ۱۱٫۰ ۶ ۲٫۰ ۴٫۰
۴۵ ۶۱ ۶۵ ۵۶ ۶۳ ۴ ۶۶ ۵۵ ۱۱٫۰ ۶ ۲٫۰ ۴٫۵
۴۸ ۶۴ ۶۸ ۵۹ ۶۶ ۴ ۶۶ ۵۵ ۱۱٫۰ ۶ ۲٫۰ ۴٫۵
۵۰ ۶۶ ۷۰ ۶۲ ۷۰ ۴ ۷۳ ۶۰ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۴٫۵
۵۳ ۶۹ ۷۳ ۶۵ ۷۳ ۴ ۷۴ ۶۱ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۵٫۰
۵۵ ۷۱ ۷۵ ۶۷ ۷۵ ۴ ۷۴ ۶۱ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۵٫۰
۶۰ ۷۸ ۸۵ ۷۲ ۸۰ ۴ ۷۶ ۶۳ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۵٫۰
۶۳ ۸۱ ۸۸ ۷۵ ۸۳ ۴ ۷۶ ۶۳ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۵٫۰
۶۵ ۸۴ ۹۰ ۷۷ ۸۵ ۴ ۸۰ ۶۷ ۱۳٫۰ ۶ ۲٫۵ ۵٫۰
۷۰ ۹۰ ۹۵ ۸۳ ۹۲ ۴ ۸۳ ۶۸ ۱۵٫۰ ۷ ۲٫۵ ۵٫۰
۷۵ ۹۵ ۱۰۴ ۸۸ ۹۷ ۴ ۸۷ ۷۲ ۱۵٫۰ ۷ ۲٫۵ ۵٫۰
۸۰ ۱۰۰ ۱۰۹ ۹۵ ۱۰۵ ۴ ۸۷٫۵ ۷۲ ۱۵٫۵ ۷ ۳٫۰ ۶٫۰
۸۵ ۱۰۷ ۱۱۴ ۱۰۰ ۱۱۰ ۴ ۹۲٫۵ ۷۷ ۱۵٫۵ ۷ ۳٫۰ ۶٫۰
۹۰ ۱۱۲ ۱۱۹ ۱۰۵ ۱۱۵ ۴ ۹۲٫۵ ۷۷ ۱۵٫۵ ۷ ۳٫۰ ۶٫۰
۹۵ ۱۱۹ ۱۲۴ ۱۱۰ ۱۲۰ ۴ ۹۷٫۵ ۸۲ ۱۵٫۵ ۷ ۳٫۰ ۶٫۰
۱۰۰ ۱۲۴ ۱۲۹ ۱۱۵ ۱۲۵ ۴ ۹۷٫۵ ۸۲ ۱۵٫۵ ۷ ۳٫۰ ۶٫۰