فروش سیل مگاسیل

انواع مختلف مکانیکال سیل را از ما بخواهید.

لیست قیمت سیل مگاسیل

جهت اطلاع از لیست قیمت سیل مگاسیل ترکیه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت برند/کشور سازنده متریال مدل ردیف
۴٫۰۸۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton

MSG/1-12

۱
۴٫۵۶۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-14 ۲
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-16 ۳
۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-18 ۴
۴٫۶۸۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-20 ۵
۶٫۴۸۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-22 ۶
۵٫۶۴۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-25 ۷
۹٫۸۴۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-28 ۸
۷٫۲۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-30 ۹
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-32 ۱۰
۹٫۱۲۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-33 ۱۱
۹٫۶۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-35 ۱۲
۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-40 ۱۳
۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-43 ۱۴
۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-45 ۱۵
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-50 ۱۶
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-55 ۱۷
۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-65 ۱۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مگاسیل/ترکیه SiC/SiC/Viton MSG/1-65 ۱۹