درباره مکانیکال سیل Huhnseal ESH

این سیل برای صنایع غذایی و دارویی مناسب است. این امر به ویژه با استفاده از استاندارد Liporing® ثبت شده Huhnseal در محصول امکان پذیر است. طراحی سیل و انتخاب مواد مهندسی به طور خاص برای عملکرد بهینه در برنامه های کاربردی انتخاب شده است.

mechanical-seal-huhnseal-esh