امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

 • مناسب برای شفا های بدون پله
 • به صورت تکی بکار برده می شود
 • کاملا بالانس شده
 • وابسته به جهت چرخش محور
 • انتقال گشتاور از طریق واشر ها
 • انعطاف پذیری بالا به دلیل نوع ساخت
 • حساس نبودن نسبت به مواد جامد کم
 • امکان نصب در فشای کوچک
 • خنک کننده نشیمنگاه برای استفاده در پمپ آب داغ
 • به دلیل وجو پیچ های تنظیم شونده امکان آسیب به شفت به حداقل رسیده

جنس اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

 • بدنه سیل از جنس کربن گرافیت با گرید A
 • قسمت نشیمنگاه از سیلیکون کاربید
 • فلز بکار رفته در آن از نوع استیل CrMo

گواهینامه های مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

این نوع از سیل ها دارای گواهینامه استاندارد EN 12756 می باشد.

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

 • قابل نصب بر روی شفت های با قطر ۱۰ تا ۸۰ میلیمتر
 • تحمل فشار بار تا ۲۵ بار
 • احتمال جابجایی در مثبت منفی ۱٫۰ میلیمتر
 • قابلیت تحمل حرارت از منفی ۵۰ درجه تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد
 • سرعت عملکرد ۱۵ میلی ثانیه

کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

 • صنایع شیمیایی
 • صنعت خمیر و کاغذ
 • فن آوری آب و فاضلاب
 • رسانه کم محتوای جامد (Hb12n)
 • آب گرم
 • پمپ های استاندارد شیمیایی
 • پمپ های آب و فاضلاب

جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb12n

d1 d2 d3 d6 d7 d8 d21 d22 db l1N l1 l2 l3 l5 l6
۱۰ ۱۴ ۲۴ ۱۷ ۲۱ ۳ ۱۸ ۵۰ ۳۵٫۵ ۱۸ ۲۵٫۵ ۱٫۵ ۴
۱۲ ۱۶ ۲۶ ۱۹ ۲۳ ۳ ۲۱ ۵۰ ۳۶٫۵ ۱۸ ۲۶٫۵ ۱٫۵ ۴
۱۴ ۱۸ ۳۱ ۲۱ ۲۵ ۳ ۲۳ ۵۵ ۳۹٫۵ ۱۸ ۲۹٫۵ ۱٫۵ ۴
۱۶ ۲۰ ۳۴ ۲۳ ۲۷ ۳ ۲۶ ۵۵ ۴۱٫۰ ۱۸ ۳۱٫۰ ۱٫۵ ۴
۱۸ ۲۲ ۳۶ ۲۷ ۳۳ ۳ ۲۸ ۵۵ ۴۴٫۰ ۲۰ ۳۲٫۵ ۲٫۰ ۵
۲۰ ۲۴ ۳۸ ۲۹ ۳۵ ۳ ۳۰ ۶۰ ۴۴٫۰ ۲۰ ۳۲٫۵ ۲٫۰ ۵
۲۲ ۲۶ ۴۰ ۳۱ ۳۷ ۳ ۳۱ ۶۰ ۴۴٫۰ ۲۰ ۳۲٫۵ ۲٫۰ ۵
۲۴ ۲۸ ۴۲ ۳۳ ۳۹ ۳ ۳۵ ۶۰ ۴۴٫۰ ۲۰ ۳۲٫۵ ۲٫۰ ۵
۲۵ ۳۰ ۴۴ ۳۴ ۴۰ ۳ ۳۷ ۶۰ ۴۵٫۰ ۲۰ ۳۳٫۵ ۲٫۰ ۵
۲۸ ۳۳ ۴۷ ۳۷ ۴۳ ۳ ۴۴٫۶۵ ۵۰٫۵۷ ۴۰ ۶۵ ۴۷٫۰ ۲۰ ۳۵٫۵ ۲٫۰ ۵
۳۰ ۳۵ ۴۹ ۳۹ ۴۵ ۳ ۴۷٫۸۳ ۵۳٫۷۵ ۴۳ ۶۵ ۴۷٫۰ ۲۰ ۳۵٫۵ ۲٫۰ ۵
۳۲ ۳۸ ۵۴ ۴۲ ۴۸ ۳ ۴۷٫۸۳ ۵۳٫۷۵ ۴۵ ۶۵ ۵۱٫۰ ۲۰ ۳۹٫۵ ۲٫۰ ۵
۳۳ ۳۸ ۵۴ ۴۲ ۴۸ ۳ ۴۷٫۸۳ ۵۳٫۷۵ ۴۵ ۶۵ ۵۱٫۰ ۲۰ ۳۹٫۵ ۲٫۰ ۵
۳۵ ۴۰ ۵۶ ۴۴ ۵۰ ۳ ۵۱ ۵۶٫۹۲ ۴۹ ۶۵ ۵۵٫۰ ۲۰ ۴۳٫۵ ۲٫۰ ۵
۳۸ ۴۳ ۵۹ ۴۹ ۵۶ ۴ ۵۴٫۱۸ ۶۰٫۱۰ ۵۲ ۷۵ ۶۰٫۰ ۲۳ ۴۶٫۰ ۲٫۰ ۶
۴۰ ۴۵ ۶۱ ۵۱ ۵۸ ۴ ۶۰٫۵۳ ۶۶٫۴۵ ۵۵ ۷۵ ۶۲٫۰ ۲۳ ۴۸٫۰ ۲٫۰ ۶
۴۳ ۴۸ ۶۴ ۵۴ ۶۱ ۴ ۶۳٫۷ ۶۹٫۶۲ ۵۸ ۷۵ ۶۵٫۰ ۲۳ ۵۱٫۰ ۲٫۰ ۶
۴۵ ۵۰ ۶۶ ۵۶ ۶۳ ۴ ۶۳٫۷ ۶۹٫۶۲ ۶۱ ۷۵ ۶۹٫۰ ۲۳ ۵۵٫۰ ۲٫۰ ۶
۴۸ ۵۳ ۶۹ ۵۹ ۶۶ ۴ ۶۶٫۸۸ ۷۲٫۸۰ ۶۴ ۸۵ ۶۹٫۰ ۲۳ ۵۵٫۰ ۲٫۰ ۶
۵۰ ۵۵ ۷۱ ۶۲ ۷۰ ۴ ۷۰٫۰۵ ۷۵٫۹۷ ۶۶ ۸۵ ۷۳٫۰ ۲۵ ۵۸٫۰ ۲٫۵ ۶
۵۳ ۵۸ ۷۸ ۶۵ ۷۳ ۴ ۷۶٫۴ ۸۲٫۳۲ ۶۹ ۸۵ ۷۵٫۰ ۲۵ ۶۰٫۰ ۲٫۵ ۶
۵۵ ۶۰ ۷۹ ۶۷ ۷۵ ۴ ۷۶٫۴ ۸۲٫۳۲ ۷۱ ۸۵ ۷۵٫۰ ۲۵ ۶۰٫۰ ۲٫۵ ۶
۵۸ ۶۳ ۸۳ ۷۰ ۷۸ ۴ ۷۹٫۵۸ ۸۵٫۵۰ ۷۴ ۸۵ ۷۵٫۰ ۲۵ ۶۰٫۰ ۲٫۵ ۶
۶۰ ۶۵ ۸۵ ۷۲ ۸۰ ۴ ۸۲٫۷۵ ۸۸٫۶۷ ۷۷ ۹۵ ۷۵٫۰ ۲۵ ۶۰٫۰ ۲٫۵ ۶
۶۳ ۶۸ ۸۸ ۷۵ ۸۳ ۴ ۸۵٫۹۳ ۹۱٫۸۵ ۸۰ ۹۵ ۷۵٫۰ ۲۵ ۶۰٫۰ ۲٫۵ ۶
۶۵ ۷۰ ۹۰ ۷۷ ۸۵ ۴ ۸۵٫۹۳ ۹۱٫۸۵ ۸۳ ۹۵ ۷۶٫۰ ۲۵ ۶۱٫۰ ۲٫۵ ۶
۷۰ ۷۵ ۹۸ ۸۳ ۹۲ ۴ ۸۹٫۱ ۹۵٫۰۲ ۸۸ ۹۵ ۸۱٫۰ ۲۸ ۶۳٫۰ ۲٫۵ ۷
۷۵ ۸۰ ۱۰۳ ۸۸ ۹۷ ۴ ۹۸٫۶۳ ۱۰۴٫۵۵ ۹۳ ۱۰۵ ۸۶٫۰ ۲۸ ۶۸٫۰ ۲٫۵ ۷
۸۰ ۸۵ ۱۰۹ ۹۵ ۱۰۵ ۴ ۱۰۱٫۸ ۱۰۷٫۷۲ ۹۸ ۱۰۵ ۸۶٫۰ ۲۸ ۶۸٫۰ ۳٫۰ ۷
l7 l8 l9 l18 l19 l39 l40 a b e h1 h2 k b*)
۸٫۵ ۱۷٫۵ ۱۰٫۰ ۵ ۸٫۰
۸٫۵ ۱۷٫۵ ۱۰٫۰ ۵ ۸٫۰
۸٫۵ ۱۷٫۵ ۱۰٫۰ ۶ ۸٫۰
۸٫۵ ۱۷٫۵ ۱۰٫۰ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۶ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۲۴ ۸٫۵ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۲۴٫۵ ۹٫۰ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۲۴٫۵ ۹٫۰ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۷٫۵
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۲۴٫۵ ۹٫۰ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۷٫۵
۹٫۰ ۱۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۵ ۷ ۲۴٫۵ ۹٫۰ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۲٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶ ۸ ۲۶ ۱۱ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۷٫۵
۹٫۰ ۲۲٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶ ۸ ۲۶ ۱۱ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۲٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶ ۸ ۲۶ ۱۱ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۲٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶ ۸ ۲۶ ۱۱ ۲۴ ۶ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ (۸)
۹٫۰ ۲۲٫۰ ۱۴٫۰ ۱۶ ۸ ۲۶ ۱۱ ۲۴ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۷ ۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۲٫۵ ۲۴ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۷ ۹٫۵ ۲۶٫۵ ۱۲٫۵ ۲۴ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۲٫۶ ۹ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۷ ۹٫۵ ۲۸٫۵ ۱۲٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۸ ۱۰٫۵ ۲۸٫۵ ۱۲٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۸ ۱۰٫۵ ۲۸٫۵ ۱۲٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۸ ۱۰٫۵ ۲۸٫۵ ۱۲٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۸٫۰
۹٫۰ ۲۳٫۰ ۱۵٫۰ ۱۸ ۱۰٫۵ ۲۸٫۵ ۱۲٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۱۰٫۰
۹٫۰ ۲۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹ ۱۱٫۵ ۳۰٫۵ ۱۴٫۵ ۲۶ ۸ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۱۰٫۰
۹٫۰ ۲۶٫۰ ۱۸٫۰ ۱۹ ۱۱٫۵ ۳۰٫۵ ۱۴٫۵ ۲۶ ۱۰ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۱۰٫۰
۹٫۰ ۲۶٫۲ ۱۸٫۲ ۱۹ ۱۱٫۵ ۳۰٫۲ ۱۴ ۲۶ ۱۰ ۸ ۶٫۶ ۲۴٫۶ ۱۱ ۱۰٫۰