امکانات مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

 • بالانس شده در خود شرکت
 • استفاده به صورت سیل تکی
 • مستقل از جهت چرخش محور
 • انتقال هالی گشتاور به دلیل وجود کلاج

مشخصات فنی مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

 • استفاده در مواد با ویسکوزیته ۳۰۰mpa
 • استفاد در مواد با ۷% جامد
 • تحمل فشار ۱۲ بار
 • استفاده در دمای ۲۰- تا ۱۶۰+ درجه سانتیگراد

جنس اجزاء مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

 • بدنه سیل از جنس سیلیکو کاربید
 • جنس پایه از تنگستن کاربید
 • نشیمنگاه سیل د مکانیکی از FKM
 • فلز بکار رفته در آن استیل CrNiMo

استاندارد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

این سری از محصولات دارای گواهینامه ISO 3096 می باشد.

کاربرد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

 • صنایع تولیدی
 • صنایع پتروشیمی گاز و نفت
 • مایعات چسبناک
 • در صنایع پمپ سازی

جدول ابعاد مکانیکال سیل H-Brinker مدل Hb3b

d d1 d2 d3 d4 d5 d6 l l1 l2 l3 l4 l5
۲۴ ۲۰ ۳۸ ۴۰ ۲۹ ۳۵ ۳ ۶۲ ۴۹ ۱۳ ۴۲ ۵ ۲
۲۶ ۲۲ ۴۰ ۴۲ ۳۱ ۳۷ ۳ ۶۲ ۴۹ ۱۳ ۴۲ ۵ ۲
۲۸ ۲۴ ۴۲ ۴۴ ۳۳ ۳۹ ۳ ۶۴ ۵۱ ۱۳ ۴۴ ۵ ۲
۳۰ ۲۵ ۴۴ ۴۶ ۳۴ ۴۰ ۳ ۶۴ ۵۱ ۱۳ ۴۴ ۵ ۲
۳۳ ۲۸ ۴۷ ۴۹ ۳۷ ۴۳ ۳ ۶۴ ۵۱ ۱۳ ۴۴ ۵ ۲
۳۵ ۳۰ ۴۹ ۵۱ ۳۹ ۴۵ ۳ ۶۸ ۵۵ ۱۳ ۴۸ ۵ ۲
۳۸ ۳۳ ۵۴ ۵۸ ۴۲ ۴۸ ۳ ۷۱ ۵۸ ۱۳ ۵۱ ۵ ۲
۴۰ ۳۵ ۵۶ ۶۰ ۴۴ ۵۰ ۳ ۷۳ ۶۰ ۱۳ ۵۳ ۵ ۲
۴۳ ۳۸ ۵۹ ۶۳ ۵۰ ۵۶ ۴ ۷۶ ۶۱ ۱۵ ۵۳ ۵ ۲
۴۵ ۴۰ ۶۱ ۶۵ ۵۲ ۵۸ ۴ ۷۶ ۶۱ ۱۵ ۵۳ ۵ ۲
۴۸ ۴۳ ۶۴ ۶۸ ۵۵ ۶۱ ۴ ۷۶ ۶۱ ۱۵ ۵۳ ۵ ۲
۵۰ ۴۵ ۶۶ ۷۰ ۵۷ ۶۳ ۴ ۸۰ ۶۵ ۱۵ ۵۷ ۵ ۲
۵۳ ۴۸ ۶۹ ۷۳ ۶۰ ۶۶ ۴ ۸۰ ۶۵ ۱۵ ۵۷ ۵ ۲
۵۵ ۵۰ ۷۱ ۷۵ ۶۲ ۶۸ ۴ ۸۲ ۶۵ ۱۷ ۵۷ ۵ ۲
۵۸ ۵۳ ۷۶ ۸۳ ۶۵ ۷۱ ۴ ۸۴ ۶۸ ۱۶ ۵۹ ۵ ۲
۶۰ ۵۵ ۷۸ ۸۵ ۶۷ ۷۳ ۴ ۸۴ ۶۸ ۱۶ ۵۹ ۵ ۲
۶۳ ۵۸ ۸۱ ۸۸ ۷۰ ۷۹ ۴ ۸۴ ۶۸ ۱۶ ۵۹ ۷ ۲٫۵
۶۵ ۶۰ ۸۴ ۹۰ ۷۲ ۸۱ ۴ ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۶۳ ۷ ۲٫۵
۶۸ ۶۳ ۸۷ ۹۳ ۷۵ ۸۴ ۴ ۸۸ ۷۲ ۱۶ ۶۳ ۷ ۲٫۵
۷۰ ۶۵ ۹۰ ۹۵ ۷۷ ۸۶ ۴ ۸۹ ۷۳ ۱۶ ۶۴ ۷ ۲٫۵
۷۵ ۷۰ ۹۵ ۱۰۴ ۸۳ ۹۲ ۴ ۹۴ ۷۵ ۱۹ ۶۶ ۷ ۲٫۵
۸۰ ۷۵ ۱۰۰ ۱۰۹ ۸۸ ۹۷ ۴ ۹۴ ۷۵ ۱۹ ۶۶ ۷ ۲٫۵
۸۵ ۸۰ ۱۰۷ ۱۱۴ ۹۶ ۱۰۵ ۴ ۱۰۰ ۸۱ ۱۹ ۷۲ ۷ ۲٫۵
۹۰ ۸۵ ۱۱۲ ۱۱۹ ۱۰۱ ۱۱۰ ۴ ۱۰۰ ۸۲ ۱۸ ۷۲ ۷ ۲٫۵
۹۵ ۹۰ ۱۱۹ ۱۲۴ ۱۰۶ ۱۱۵ ۴ ۱۰۵ ۸۷ ۱۸ ۷۷ ۷ ۲٫۵
۱۰۰ ۹۵ ۱۲۴ ۱۲۹ ۱۱۱ ۱۲۰ ۴ ۱۰۵ ۸۷ ۱۸ ۷۷ ۷ ۲٫۵
۱۰۵ ۱۰۰ ۱۲۹ ۱۳۴ ۱۱۶ ۱۲۵ ۴ ۱۰۵ ۸۷ ۱۸ ۷۷ ۷ ۲٫۵